Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 478

1.11.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3.3.2.8.7
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 478

Mgr. Pavla Krejčí

[Zasedání opatrovnické rady]

Zasedání opatrovnické rady se musí konat nejméně jednou ročně, a to za účelem projednání bodů uvedených v § 479 odst. 1 (viz komentář k tomuto ustanovení).

Osoby oprávněné svolat opatrovnickou radu

Svolat opatrovnickou radu k zasedání může:

  1. předseda opatrovnické rady,
  2. opatrovník,
  3. kterýkoliv člen opatrovnické rady,
  4. soud.

Primárně by měl k zasedání svolat opatrovnickou radu předseda opatrovnické rady nebo opatrovník. Pokud by tyto osoby nesplnily svoji povinnost ke svolání zasedání, má právo svolat opatrovnickou radu k zasedání také kterýkoliv jiný člen opatrovnické rady a za níže uvedených podmínek též soud.

Způsob svolání opatrovnické rady

Pro svolání opatrovnické rady nejsou stanoveny žádné formální předpoklady; lze ji proto svolat také neformálně, např. e-mailem či telefonicky. Pozván musí být i opatrovanec (pokud je jeho účast možná) a opatrovník. Opatrovanec by měl mít možnost sdělit opatrovnické radě svůj názor k záležitostem, které bude opatrovnická rada projednávat.

Opatrovnická rada musí být svolána v termínu, ve kterém jsou členové opatrovnické rady schopni na pozvánku zareagovat; tedy ne "z hodiny na hodinu" nebo "ze dne na den". Lhůta pro svolání by měla být přiměřená, tedy alespoň několikadenní. V opačném případě by se mohl člen opatrovnické rady, který nebyl schopen se zasedání zúčastnit, obrátit na soud, aby rozhodnutí opatrovnické rady zrušil podle § 481. Mohlo by to podle § 477 odst. 2 vést také k odvolání toho člena opatrovnické rady, který porušil povinnost svolat opatrovnickou radu včas nebo k odvolání opatrovníka podle § 463. Při posuzování přiměřenosti lhůty může hrát roli mnoho faktorů, např. obvyklý postup svolávání opatrovnické rady, to, zda opatrovnická rada není úmyslně svolána na období, kdy má některý z jejích členů dovolenou, apod.

Podobně i místo konání zasedání opatrovnické rady by mělo být určeno tak, aby co nejméně omezovalo možnost členů opatrovnické rady a taktéž opatrovance či opatrovníka se zúčastnit zasedání. Při posuzování vhodnosti místa konání zasedání opatrovnické rady je nutno vzít v úvahu zejména strukturu osob oprávněných k účasti na zasedání a dopravní dostupnost určeného místa.1

V tomto směru bude možno se částečně opřít o judikaturu týkající se neplatnosti svolání valné hromady u společnosti s ručením omezeným nebo u akciové společnosti.

Svolání opatrovnické rady soudem

Opatrovnická rada může být též svolána soudem, který má oprávnění svolat ji tehdy, pokud nebude opatrovnická rada svolána jejím předsedou, opatrovníkem nebo jejím členem, a to:

  1. na návrh osoby, která osvědčí o opatrovance vážný zájem,
  2. i bez návrhu.

Pokud tedy opatrovnický soud dojde k závěru, že by měla být z nějakých důvodů svolána opatrovnická rada (např. bude opatrovnický soud projednávat určitý návrh, ke kterému bude chtít nebo potřebovat znát názor opatrovnické rady), měl by nejprve vyzvat předsedu opatrovnické rady nebo opatrovníka ke svolání opatrovnické rady (a popřípadě též ostatní členy opatrovnické rady); pokud by tyto osoby opatrovnickou radu dobrovolně nesvolaly, pak je zcela namístě, aby soud této své pravomoci využil a opatrovnickou radu svolal sám.

Návrh na svolání opatrovnické rady může podat i kterákoliv osoba, která osvědčí vážný zájem o opatrovance; jedná se tedy o poměrně široký okruh osob, přičemž v návrhu musí být uvedeno především, z jakého důvodu má být opatrovnická rada svolána. Soud pak posoudí, zda se bude jednat o důvod natolik vážný, aby byla opatrovnická rada svolána. Dá se říci, že již podáním oprávněného návrhu na svolání


 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: