Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 460

1.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3.3.1.4
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 460

Mgr. Pavla Krejčí

[Kolize zájmů]

Komentované ustanovení řeší případ, kdy dochází ke střetu zájmů:

  • - zákonného zástupce nebo opatrovníka se zájmem zastoupeného nebo
  • - střetu zájmů těch, kteří jsou zastoupení týmž zákonným zástupcem nebo opatrovníkem

V takovém případě zákon ukládá soudu, aby zastoupenému jmenoval kolizního opatrovníka. Kolizní opatrovník nemusí být jmenován až v době, kdy již ke střetu zájmů dochází, postačí, pokud zde existuje reálná hrozba střetu zájmů. Řízení o jmenování kolizního opatrovníka může být zahájeno i bez návrhu.

V případě, že došlo ke střetu zájmů těch, kteří jsou zastoupení týmž zákonným zástupcem nebo opatrovníkem, musí být každému ze zastoupených jmenován vlastní kolizní opatrovník (například každému z nezletilých). Pro nezletilé děti nicméně existuje zvláštní právní úprava uvedená v § 892 odst. 3 a § 893.

Střet zájmů

"Střet zájmů je dán, jestliže z celkové povahy záležitosti, jakož i z dalších okolností případu a vztahů mezi opatrovníkem a opatrovancem je třeba dovodit, že opatrovník má právní zájem na tom, aby záležitost, v níž má opatrovance zastupovat, nebyla zcela nebo zčásti vyřešena v nejlepším zájmu opatrovance."1 Jedná se tedy o případ, kdy by zákonný zástupce či opatrovník nemusel s ohledem na své zájmy sledovat účel zákonného zastoupení či opatrovnictví vyjádřený v § 457. Nepostačuje pouhá domněnka, že by mohlo ke střetu zájmů dojít, ale musí se jednat o střet zájmů nebo hrozbu takového střetu, který je prokázán na základě objektivně zjistitelných faktů. V případě existence střetu zájmů nebo hrozby takového střetu nepostačuje také, pokud bylo právní jednání učiněné za zastoupeného schváleno soudem podle § 461. Výše uvedené pravidlo se neuplatní u zastoupení smluvního, u něhož pouhá hrozba střetu zájmů nepostačuje (viz § 437).

Judikatura

Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 890/2003 ze dne 9. října 2003

Uplatňují-li nárok na výživu pozůstalých manžel zemřelého zaměstnance a nezletilé děti, které se manželům narodily, může mezi nimi dojít ke střetu zájmů ve smyslu ustanovení § 37 odst. 1 zák. o rod. také proto, že přiznání vyšší náhrady jednomu z nich musí mít za následek poskytnutí nižší náhrady ostatním, neboť celková náhrada poskytnutá všem pozůstalým nesmí převýšit částku, do které by příslušela zemřelému zaměstnanci náhrada za ztrátu na výdělku podle ustanovení § 195 zák. práce. V řízení o náhradu nákladů na výživu pozůstalých proto pozůstalý manžel nemůže nezletilé děti zastupovat a nezletilým dětem soud ustanoví pro řízení opatrovníka (§ 37 odst. 2 zák. o rod.).

Rozhodnutím soudu o schválení právního úkonu učiněného za nezletilého (§ 179 o. s. ř.) nelze řešit nebezpečí střetu zájmů mezi rodiči a nezletilými dětmi nebo mezi nezletilými dětmi týchž rodičů. Soud může schválit jen takový právní úkon, který za nezletilého učinil jeho rodič, jehož zájmy nejsou v rozporu se zájmy dítěte.

Jmenování kolizního opatrovníka

"Při střetu zájmů zástupce a zastoupeného nastupuje k ochraně dotčeného zájmu zastoupeného jiný, zásadně nestranný subjekt."2 Kolizní opatrovník při zastupování musí opět sledovat základní účel opatrovnictví vyjádřený v § 457, tedy ochranu zájmů opatrovance.

Pokud je kolizní opatrovník ustanoven, platí jeho ustanovení pro všechna právní jednání související s důvodem, pro který byl do funkce ustanoven.

Judikatura

Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 1603/2000 ze dne 11. července 2002

Opatrovník byl nezletilé žalobkyni C) ustanoven jako kolizní podle § 57 odst. 2 zákona č. 265/1949 Sb., o právu rodinném, aby ji zastupoval při uzavření kupní smlouvy, protože rodiče ji pro střet zájmů zastoupit nemohli, neboť spolu s nezletilou


 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: