Obsah

 

 

Plná moc

Definice

"Plná moc je jednostranné právní jednání zmocnitele, kterým dává najevo ve vztahu ke třetím osobám, že osoba uvedená v plné moci jako zmocněnec je oprávněna za něj v dané věci jednat."

Vzor plné moci dle občanského zákoníku ke stažení

Vystavení plné moci přitom vždy předchází smlouva o zastoupení mezi zmocnitelem a zmocněncem, která ale nemusí mít písemnou formu a zpravidla bývá uzavírána pouze ústně.

Speciální plná moc a generální plná moc

Zmocnitel může plnou moc udělit buď pouze k určitému úkonu (např. k přepisu/odhlášení/přihlášení vozidla) či některým právním jednáním (tzv. speciální plná moc), nebo může být koncipována jako všeobecná, která zástupce opravňuje ke všem právním úkonům (např. zastupování bez jakýchkoliv omezení jménem zmocnitele).

Zmocnění další osoby

Zásadně platí, že zmocněnec je povinen jednat osobně. V určitých případech ale zákon č. 89/2012 Sb.,  občanský zákoník, (dále jen NOZ) umožňuje, aby zmocněnec udělil dále plnou moc jiné osobě, která místo něj bude za zmocnitele jednat. Jde o následující případy (viz § 438 NOZ):

  • je-li to se zastoupeným (zmocnitelem) ujednáno,

  • vyžaduje-li to nutná potřeba.

V některých případech možnost dalšího zmocnění stanoví i zvláštní právní předpisy (např. zákon o advokacii).

Vždy však platí, že zmocněnec odpovídá za řádný výběr osoby, kterou dále zmocní.

Pozor!

Ze zastoupení vždy vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému, tj. zmocniteli. Ale pozor! Není-li zřejmé, že někdo jedná za jiného, platí, že jedná vlastním jménem. Je tedy třeba důsledně dbát na to, aby v případě uzavírání smluv či z jiných právních jednání činěných na základě plné moci bylo zřejmé, že jde o jednání v zastoupení. Pochybení, kdyby namísto zmocnitele byla jako smluvní strana označena osoba zmocněnce, bude mít důsledky v tom, že zmocnitel z takového jednání nebude zavázán.

Překročení zástupčího oprávnění

Zmocnitel je povinen uvést v plné moci rozsah zástupčího oprávnění. V případě, že zmocnitel překročí zástupčí oprávnění a zmocnitel s tím nesouhlasí, musí to oznámit osobě, se kterou zmocněnec právně jednal, bez zbytečného odkladu poté, co se o právním jednání dozvěděl. Pokud by to neučinil, pak platí (fikce), že překročení schválil.

Zánik zmocnění

Zmocnění zaniká v následujících případech:

  • vykonáním právního jednání, na které bylo zastoupení omezeno (např. skončení valné hromady, na které byl zmocněnec zmocněn smluvně zastupovat zmocnitele);
  • odvoláním zmocnění zmocnitelem (vzor odvolání plné moci). Pro odvolání zmocnění se nevyžaduje písemná forma, nicméně povinnost písemné formy si mohou strany sjednat ve smlouvě o plné moci. Zmocnění lze odvolat z jakéhokoliv důvodu, ledaže si strany ve smlouvě o plné moci sjednají důvody, pro které lze zmocnění odvolat. V takovém případě může zmocnitel zmocnění odvolat pouze ze sjednaných důvodů, anebo v případě, kdy má zmocnitel pro odvolání zmocnění zvlášť závažný důvod;
  • výpovědí zmocnění zmocněncem (vzor výpovědi plné moci ze stažení). Pro výpověď zmocnění se nevyžaduje písemná forma, nicméně povinnost písemné formy si mohou strany sjednat ve smlouvě o plné moci. Pokud zmocněnec vypoví zmocnění a dojde tím k zániku plné moci, je i tak povinen učinit vše, co nesnese odkladu, aby zmocnitel neutrpěl újmu. Jeho právní jednání má přitom tytéž účinky, jako by zmocnění ještě trvalo, pokud neodporuje tomu, co zmocnitel nařídil;
  • smrtí zmocněnce či zmocnitele nebo zánikem právnické osoby bez právního nástupce – v těchto případech zmocnění zaniká pouze tehdy, pokud se strany nedohodly odlišně, tj. tak, že zmocnění nezaniká. Pokud zemře zmocnitel a dojde tím k zániku plné moci, je i přesto zmocněnec ještě povinen učinit vše, co nesnese odkladu, aby právní nástupce zmocnitele neutrpěl újmu. Jeho právní jednání má přitom tytéž účinky, jako by zmocnění ještě trvalo, pokud neodporuje tomu, co nařídil ještě zmocnitel nebo jeho právní nástupce;
  • uplynutím času, na který bylo zmocnění uděleno (např. smlouva o zastoupení byla uzavřena do 31. 12. 2013. Po uvedeném datu již zmocněnec není oprávněn zmocnitele zastupovat);
  • prohlášením konkurzu zanikají úpadcovy plné moci, které se týkají majetkové podstaty. Podle § 252 odst. 2 insolvenčního zákona je osoba, které dlužník (úpadce) udělil plnou moc, povinna v případě nebezpečí z prodlení pokračovat v obstarávání jeho záležitostí, kterých se tyto jeho úkony týkají, než se jich ujme insolvenční správce.

V případě, že zmocnitel zmocnění odvolá a toto odvolání není zmocněnci dosud známo (např. mu jej zmocnitel neoznámil), bude mít jeho právní jednání tytéž účinky, jako by zmocnění ještě trvalo, tj. pokud bude zmocněnec jednat v rámci svého zmocnění, pak toto jednání bude zmocnitele zavazovat. Toho se ale nemůže dovolat strana, která o odvolání zmocnění věděla, nebo měla a mohla vědět. Příkladem může být situace, kdy zmocnitel neoznámil odvolání zmocnění zmocněnci, ale oznámil jej společnosti Alfa, se kterou měl zmocněnec uzavřít smlouvu. Pokud společnost Alfa smlouvu i přes uvedené se zmocněncem uzavře, nemůže se vůči zmocniteli dovolávat účinků právního jednání.

Jakmile se zmocněnec o odvolání zmocnění dozví, pak jeho právní jednání nebude mít pro zmocnitele žádné právní účinky, a to bez ohledu na to, zda o odvolání plné moci třetí osoba věděla či nikoliv. To ale neplatí v případech uvedených v § 444 občanského zákoníku, tedy v případech, kdy zmocnitel dal jiné osobě sám najevo, že zmocněnce zmocnil k určitým právním jednáním. V takovém případě se vůči ní může dovolat, že zmocnění později zaniklo, jen pokud jí to před zmocněncovým jednáním oznámil, nebo pokud tato osoba při zmocněncově jednání o zániku věděla.

Vzory plné moci ke stažení:

Další vzory plné moci ke stažení naleznete na portálu VzoroveDokumenty.cz.


 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: