Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 462

1.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3.3.1.6
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 462

Mgr. Pavla Krejčí

[Odměna opatrovníka]

Zákonný zástupce ani opatrovník nemohou od zastoupeného požadovat odměnu za zastoupení ani náklady spojené se zastoupením. "Pokud však zákonný zástupce nebo opatrovník současně spravuje jmění zastoupeného a v rámci této správy musí postupovat s péčí řádného hospodáře, provádět soupis jmění a předkládat pravidelná vyúčtování, jevilo by se neposkytnutí odměny jako krajně nespravedlivé."1 Výjimku proto tvoří správa jmění zastoupeného, kde může odměnu za zastoupení přiznat soud.

Speciální právní úprava – správa jmění dítěte

Je třeba říci, že právní úprava je poněkud nejednotná, neboť kromě komentovaného ustanovení dopadá na některé případy zvláštní právní úprava. V souvislosti s odměnou za správu jmění lze zvláštní právní úpravu nalézt:

  • - v § 902 odst. 2 je rodičům přiznáno právo požadovat náhradu nákladů vzniklých při správě jmění dítěte,
  • - v § 903, který stanoví, že pokud byla správa jmění nezletilého značně obtížná, zejména pro rozsáhlost či rozmanitost majetkového souboru, a rodiče správu jmění dítěte řádně vykonávali, mohou poté, co odevzdají spravované jmění dítěti, žádat přiměřenou odměnu, umožňuje-li to výnos jmění. Pokud by již během trvání správy jmění bylo z okolností zřejmé, že správa je značně obtížná a rodiče ji vykonávají řádně, soud jim přizná na návrh přiměřenou roční, popřípadě jinak časově určenou odměnu za správu jmění,
  • - v § 951, který přiznává opatrovníkovi pro správu jmění dítěte právo na přiměřenou odměnu z výnosu jmění dítěte a dále na právo odečíst si z výnosu jmění potřebné náklady související se správou jmění dítěte. Pokud by výnos na pokrytí nákladů nestačil, může soud rozhodnout, že náklady budou uhrazeny z majetku.

Zvláštní právní úprava tedy dopadá především na správu jmění dítěte, pro kterou se právní úprava uvedená v komentovaném ustanovení použije pouze tehdy, pokud tato zvláštní právní úprava nestanoví jinak. Protože však je právní úprava v komentovaném ustanovení velice stručná, lze naopak analogicky využít k výkladu speciální právní úpravu (zejména pak možnost poskytování záloh na odměnu).

Procesní postup

Soudní řízení o přiznání výše odměny je typem opatrovnického řízení. Soud však toto řízení nemůže zahájit na návrh, ale řízení o přiznání odměny bude zahájeno pouze na návrh opatrovníka nebo zákonného zástupce, který bude přiznání odměny požadovat. Soud tak nemůže překročit návrh zákonného zástupce nebo opatrovníka a přisoudit více, než se bude v řízení domáhat (§ 26 ZŘS). Pokud bude řízení zahájeno ještě v době, kdy bude trvat potřeba opatrovnictví nebo zákonného zastoupení, musí být zastoupenému ustanoven kolizní opatrovník pro řízení (§ 460).

Aktivní legitimace k podání návrhu

Aktivně legitimován k podání návrhu na stanovení výše odměny je tedy především opatrovník a zákonný zástupce. Další osobou, která může návrh podat, je člen opatrovnické rady, který byl opatrovnickou radou pověřen k podání návrhu na změnu výše odměny opatrovníka za správu jmění opatrovance (§ 479). Dá se tedy dovodit, že soudem již jednou přiznaná odměna může být v případě změny okolností revidována. Případné rozhodnutí soudu o změně výše odměny by se však muselo zakládat na nových skutečnostech, které z nějakého důvodu nebylo možné použít v rámci původního řízení.

Kritéria pro stanovení výše odměny

Při stanovení výše odměny soud postupuje podle následujících kritérií:

  1. s přihlédnutím k výši nákladů správy – toto kritérium bude rozhodné zejména tehdy, pokud opatrovník nebo zákonný zástupce nebudou požadovat některé náklady spojené se správou (nevyúčtují je); jinak náklady na správu jmění jdou přímo k tíži zastoupeného (viz níže),
  2. s přihlédnutím k hodnotě spravovaného majetku a k výnosům z něho – pokud by žádný výnos ze spravovaného majetku nebyl, neznamená to, že by nárok na odměnu nemusel být přiznán. Výše výnosu je pouze jedním z kritérií a nárok na odměnu může vzniknout i v případě, že je jmění zastoupeného bez výnosu nebo prodělečné. "U výnosů ze správy jmění zastoupeného by soud měl přihlédnout k tomu, v jaké míře se zástupce či opatrovník o jejich vytvoření zasloužil. Mezi požadovanou výší odměny a výkonem správy by měla být dána příčinná

 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: