Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 473

1.11.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3.3.2.8.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 473

Mgr. Pavla Krejčí

[Volba členů a náhradníků]

Osoby, které mají právo účasti na ustavující schůzi opatrovnické rady (viz § 472), volí:

−členy opatrovnické rady,

−jejich náhradníky.

Počet hlasů

Pro usnášeníschopnost ustavující schůze je nezbytná účast alespoň pěti osob s právem účasti (viz výklad § 472). Jednou z těchto osob je i opatrovanec. Každá z osob oprávněných k účasti na ustavující schůzi (včetně opatrovance) disponuje jedním hlasem; opatrovník na schůzi hlasovat nesmí, a to ani tehdy, pokud by byl osobou opatrovanci blízkou. Podle našeho názoru je tomu tak proto, že se zde opatrovník nachází ve střetu zájmů – účelem opatrovnické rady je mimo jiné i kontrola opatrovníka. Pokud by se ustavující schůze zúčastnilo pouze pět osob, tak spolu s opatrovancem, kterého by mohl opatrovník ovlivnit, a spolu s další osobou by pak mohli velmi jednoduše složení celé opatrovnické rady ovládnout a navolit do opatrovnické rady spřízněné osoby. Kontrolní činnost opatrovnické rady by tak mohla být oslabena. Opačný názor, tedy že opatrovník je oprávněn hlasovat na ustavující schůzi, je vyjádřen v komentáři Leges.1

Potřebné kvorum

Pro volbu je nezbytná většina hlasů. O každém navrženém členovi opatrovnické rady či náhradníkovi se musí hlasovat zvlášť. Volba náhradníků není nezbytná a může být od ní upuštěno.

Opatrovnická rada musí mít minimálně tři členy, jinak není ustavena. Pokud se nepodaří opatrovnickou radu ustavit na schůzi svolávané opatrovníkem, pak v souladu s § 472 svolá schůzi opětovně soud. Pokud se ani na schůzi svolané soudem nepodaří opatrovnickou radu zvolit, nemůže soud o členech opatrovnické rady rozhodnout sám, ale postupuje podle § 482.

Způsobilost být členem opatrovnické rady

Způsobilou být členem opatrovnické rady je pouze osoba:

  1. která o opatrovance osvědčí dlouhodobý a vážný zájem a schopnost projevovat jej i do budoucna – zájem je třeba vyvozovat zejména z dosavadního chování zvoleného člena k opatrovanci; případná ztráta zájmu může být důvodem pro odvolání člena opatrovnické rady z funkce (§ 477 odst. 2),
  2. jejíž zájmy neodporují zájmům opatrovance,
  3. která funkci dobrovolně přijme – výkon člena dozorčí

 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: