Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 477

1.11.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3.3.2.8.6
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 477

Mgr. Pavla Krejčí

[Zánik funkce člena opatrovnické rady]

Člen opatrovnické rady je do své funkce volen na dobu neurčitou. "Opatrovnická rada tak po svém zvolení představuje svébytné těleso, neodvislé na vůli ustavující schůze."1 Členství v opatrovnické radě může zaniknout:

 1. odstoupením z funkce – odst. 1 komentovaného ustanovení,
 2. odvoláním z funkce – odst. 2 komentovaného ustanovení,
 3. prohlášením volby za neplatnou – § 476,
 4. smrtí člena opatrovnické rady,
 5. smrtí opatrovance,
 6. zánikem opatrovnictví.

Odstoupení z funkce – odst. 1 komentovaného ustanovení

Výkon funkce člena opatrovnické rady je zásadně dobrovolný; člen opatrovnické rady tak může ze své funkce kdykoliv odstoupit. Odstoupení se jednostranným právním jednáním, které musí mít písemnou formu a musí být doručeno soudu a opatrovníku. Doručením poslednímu z těchto subjektů se odstoupení stává účinným. Ostatním členům opatrovnické rady bude stačit odstoupení oznámit (např. e-mailem); nesplnění notifikační povinnost vůči členům opatrovnické rady nemá žádné negativní účinky.

"Lze se domnívat, že odstoupení, k němuž došlo ústně a jež bylo zachyceno do zápisu o jednání opatrovnické rady, rovněž navozuje právní účinky, a to od okamžiku doručení soudu."2

Shodným způsobem může odstoupit osoba i z funkce náhradníka.

Odvolání z funkce – k odst. 2 komentovaného ustanovení

O odvolání z funkce člena opatrovnické rady může rozhodnout pouze soud, a to:

 1. na návrh opatrovníka,
 2. na návrh kterékoliv z osob aktivně legitimovaných k účasti na ustavující schůzi (§ 472),
 3. z vlastního podnětu.

Pokud se soud rozhodne zahájit řízení o odvolání člena opatrovnické rady bez návrhu (z vlastního podnětu), musí vydat usnesení, ve kterém odůvodní, proč řízení zahajuje; musí tedy uvést, z čeho může v daný okamžik předběžně vyvozovat, že jsou dány podmínky pro odvolání člena opatrovnické rady. Skutkový stav nemusí být v okamžiku zahájení řízení postaven najisto; postačí důvodné pochybnosti.

Zákon uvádí, že soud rozhodne o odvolání člena opatrovnické rady z následujících důvodů:

 1. pokud člen opatrovnické rady závažně nebo opakovaně poruší své povinnosti,
 2. pokud člen opatrovnické rady ztratí o opatrovance zájem,
 3. octnou-li se zájmy člena dozorčí rady opakovaně v rozporu se zájmy opatrovance.

Jiný důvod zákon neuvádí. Podle našeho názoru však bude moci soud odvolat z funkce toho člena opatrovnické rady, který ztratil způsobilost k výkonu takové funkce (např. pozbyl plné svéprávnosti).

Při rozhodování, zda soud odvolá člena z funkce, musí zajisté soud zvažovat i to, zda takové odvolání nezpůsobí opatrovanci újmu, např. pokud neexistuje další osoba, která by funkci člena opatrovnické rady převzala a odvoláním člena se opatrovnická rada stane


 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: