Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 480

1.11.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3.3.2.8.9
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 480

Mgr. Pavla Krejčí

[Spolurozhodování opatrovnické rady]

Komentované ustanovení stanoví jednání, k nimž musí mít opatrovník souhlas opatrovnické rady. Výčet jednání, k nimž se vyžaduje souhlas opatrovnické rady, je taxativní; opatrovnická rada však může svým rozhodnutím tento výčet rozšiřovat, ale to pouze za podmínek uvedených v odst. 3 komentovaného ustanovení.

Udělení souhlasu

Souhlas může být udělen jak před zamýšleným jednáním opatrovníka, tak i jako souhlas následný. "Jestliže opatrovník uskutečnil právní jednání, aniž by k tomu byl vybaven souhlasem opatrovnické rady, přestože ho přímo ze zákona musí mít [jednání uvedená v odst. 1) a 2)], je jeho jednání vcelku bez pochyb právně neúčinné, pokud opatrovnická rada takové jednání bez zbytečného odkladu neschválí (analogické využití § 440)."1

O udělení souhlasu rozhoduje opatrovnická rada na svém zasedání (§ 478), přičemž udělení nebo odmítnutí souhlasu musí být zaneseno v zápise o zasedání (§ 478 odst. 2).

Případy, kdy je souhlas vyžadován

Obligatorně se vyžaduje souhlas opatrovnické rady k takovým jednáním, která mají velký význam pro život opatrovance. Zákon rozděluje tato jednání do dvou okruhů:

  1. jednání v osobních věcech opatrovance,
  2. jednání v majetkových záležitostech opatrovance.

Jednání v osobních věcech opatrovance

Ad a) Pokud se týká osobních záležitostí opatrovance, zde se vyžaduje souhlas opatrovnické rady ke:

změně bydliště opatrovance – pojem bydliště je definován v § 80. Bydliště opatrovance je pro opatrovance velmi důležité, a to z hlediska zachování sociálních vazeb,

umístění opatrovance do uzavřeného ústavu nebo podobného zařízení v případě, kdy to zdravotní stav opatrovance zjevně nevyžaduje – "... má-li jít o hospitalizaci nebo pobyt v zařízení sociální služby, je třeba situaci posuzovat podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který je ve vztahu k NOZ lex specialis".2

zásazích do integrity opatrovance, nejedná-li se o zákroky bez vážných následků – jedná se o doplňující ustanovení k § 93. Pokud by se jednalo o zákroky se závažnými následky, pak je možné je provádět pouze v souladu s § 101, a to se souhlasem soudu. Tím není dotčeno oprávnění k zásahům podle § 99, pokud by byl život opatrovance v náhlém a patrném nebezpečí; za těchto podmínek může dojít k okamžitému zákroku i bez souhlasu soudu či opatrovníka a opatrovnické rady.

Jednání v majetkových záležitostech opatrovance

Ad b) Pokud se týká majetkových záležitostí opatrovance, zde se vyžaduje souhlas opatrovnické rady k:

nabytí nebo zcizení majetku v hodnotě převyšující částku odpovídající stonásobku životního minima jednotlivce – předpisem, který určuje výši životního minima, je v současné době zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, a v souladu s § 2 zákona č. 110/2006 Sb. činí k dnešnímu dny částka životního minima jednotlivce 3 410 Kč,

nabytí nebo zcizení majetku převyšující jednu třetinu opatrovancova majetku, ledaže tato třetina představuje hodnotu jen nepatrnou – v tomto případě nemusí být naplněna výše uvedená


 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: