Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 484

1.11.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3.3.2.8.13
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 484

Mgr. Pavla Krejčí

[Oprávnění právnické osoby, jejíž činnost spočívá péči o osoby se zdravotním postižením]

"Komentované ustanovení konvenuje se závazky, které pro ČR vyplývají z Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením."1 Komentované ustanovení poskytuje některá zvláštní práva právnickým osobám, jejichž hlavní činností je péče o osoby se zdravotním postižením a ochrana zájmů takových osob; tedy právnickým osobám, které poskytují sociální služby ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen "zákon o sociálních službách").

Osoby poskytující sociální služby

Osoby poskytující sociální služby jsou v souladu s § 85 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zapsány v registru poskytovatelů sociálních služeb. Ne všichni poskytovatelé sociálních služeb jsou však oprávněni vykonávat práva uvedená v komentovaném ustanovení:

  1. práva uvedená v odst. 1 komentovaného ustanovení mohou vykonávat pouze právnické osoby, jejichž hlavní činnost spočívá v péči o osoby se zdravotním postižením a v ochraně zájmů takových osob,
  2. práva uvedená v odst. 2 komentovaného mohou vykonávat pouze právnické osoby, jejichž hlavní činnost spočívá v péči o osoby se zdravotním postižením a v ochraně zájmů takových osob, které působí v České republice nepřetržitě alespoň tři roky a byly s opatrovancem v pravidelném kontaktu alespoň tři měsíce.

Právnické osoby s jiným hlavním předmětem činnosti, než je péče o osoby se zdravotním postižením a ochrana zájmů takových osob, nemohou vykonávat práva uvedená v komentovaném ustanovení. Ustanovení nedopadá ani na fyzické osoby, které by podmínky hlavního předmětu činnosti naplňovaly, což se může jevit jako diskriminační.

Práva garantovaná komentovaným ustanovením nemůže právnická osoba vykonávat ve vztahu ke všem opatrovancům, ale pouze ve vztahu k opatrovancům, kteří trpí zdravotním postižením. Zdravotním postižením je tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované postižení, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby (§ 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).

Garantovaná práva

Komentované ustanovení garantuje právnické osobě:

  1. právo navrhnout, aby byla svolána schůze k ustavení opatrovnické rady – "... přitom není třeba, aby se právnická osoba se žádostí o svolání obrátila prvotně na opatrovníka".2 Právnická osoba se tak může obrátit přímo na soud s návrhem na svolání opatrovnické rady (§ 472),
  2. právnická osoba, jejíž hlavní činnost spočívá v péči o osoby se zdravotním postižením a v ochraně zájmů takových osob, které působí v České republice nepřetržitě alespoň tři roky a byla s opatrovancem v pravidelném kontaktu alespoň tři měsíce, má navíc právo být:
    1. být plnohodnotným členem opatrovnické rady – přičemž do opatrovnické rady není tato osoba volena, ale vstupuje do ní na základě oznámení o vstupu.3 "Hmotněprávní nárok právnické osoby ke členství v radě totiž zákon koncipuje jako oprávnění, které je nezávislé na vůli jiných osob, a proto je nelze vázat volbou."4 Oznámení musí právnická osoba učinit především vůči opatrovnické radě (jejím členům), soudu a opatrovníkovi. Z logiky věci plyne, že právnická osoba může oznámení o vstupu do opatrovnické rady učinit až v okamžiku, kdy bude opatrovnická rada ustavena (§ 472), respektive pokud byli zvoleni pouze dva členové opatrovnické rady, pak může podle našeho názoru toto právo právnická osoba uplatnit i jen vůči těmto dvěma členům, přičemž uplatněním práva na vstup do opatrovnické rady dojde k jejímu ustavení (§ 474). Pro účast právnické osoby na zasedání opatrovnické rady lze použít § 154; právnická osoba může zmocnit jinou fyzickou osobu, aby právnickou

 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: