Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 486

1.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3.3.3.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 486

Mgr. Pavla Krejčí

[Jmenování opatrovníka právnické osoby, způsobilost opatrovníka]

K odst. 1

NOZ v souladu s judikaturou (např. I. ÚS 2457/07 ze dne 1. 3. 2008) umožnil, aby rovněž právnické osobě byl jmenován hmotněprávní opatrovník.

Podmínky pro jmenování opatrovníka

Soud jmenuje opatrovníka právnické osobě, pokud:

  1. to tato osoba potřebuje a zároveň
  2. aby mohly být spravovány záležitosti této právnické osoby nebo aby mohla být hájena její práva.

Komentované ustanovení obsahuje obecnou úpravu, kdy má být opatrovník právnické osobě jmenován. Podle této obecné právní úpravy bude právnické osobě jmenován opatrovník například v případech, kdy bude fyzická osoba vykonávající funkci člena statutárního orgánu nezvěstná nebo dlouhodobě (např. pro nemoc) neschopná výkonu funkce a nebude možné situaci řešit její výměnou. Opatrovník může být též ustaven právnické osobě v okamžiku, kdy bude spor o tom, která osoba je členem statutárního orgánu nebo v případě, kdy je zde nebezpečí z prodlení a právnické osobě hrozí nějaká újma, kterou není schopen např. pro svou nepřítomnost odvrátit statutární orgán společnosti (jedná se podle našeho názoru o důvody shodné s důvody, pro které může být jmenován procesněprávní opatrovník podle § 29 odst. 2 OSŘ). Může se též jednat o případ, kdy si bude právní jednání osob vykonávajících funkci člena statutárního orgánu odporovat. Bude se tedy jednat o případy, kdy by bez ustanovení opatrovníka právnické osobě došlo "k ochromení její činnosti a není ve vlastních silách právnické osoby tuto situaci překlenout".1 Toto bude předmětem dokazování – ne tedy každé společnosti, která zrovna nemá statutární orgán (např. je člen statutárního orgánu v nemocnici), musí soud opatrovníka jmenovat. Budou muset být prokázány další důvody – tedy hrozba určité újmy nebo potřeba hájení práv. "Při zvažování, zda je třeba ustanovit opatrovníka, soud provede vyhodnocení, zda je takový krok, který zásadně zasahuje do oprávnění právnické osoby samostatně jednat, přiměřený s ohledem na následek, který bez ustanovení opatrovníka hrozí."2

Zvláštní právní úprava – § 165

Zvláštní případ, kdy soud musí jmenovat právnické osobě opatrovníka, je uveden v § 165 odst. 1 a 2. Zde se jedná o případ, kdy soud jmenuje právnické osobě opatrovníka, a to i bez návrhu:

  • - pokud právnická osoba nebude mít dostatečný počet členů statutárního orgánu potřebný k rozhodování,
  • - pokud jsou zájmy člena statutárního orgánu v rozporu se zájmy právnické osoby a pokud nemá právnická osoba jiného člena orgánu schopného ji zastupovat.

K tomu dále viz výklad k § 165.

Jmenovaný hmotněprávní opatrovník není orgánem právnické osoby, ale je jejím zástupcem, ačkoli pro práva a povinnosti opatrovníka právnické osoby platí obdobně ustanovení o právech a povinnostech člena statutárního orgánu a působnost opatrovníka se přiměřeně řídí ustanoveními o působnosti statutárního orgánu (§ 487). Hlavním úkolem opatrovníka, který soud opatrovníku uloží, je, aby s odbornou péčí usiloval o řádné obnovení činnosti statutárního orgánu, např. může svolat valnou hromadu za účelem volby nového člena statutárního orgánu). V souladu s § 487 soud opatrovníku může vymezit jeho působnost, jinak pro práva a povinnosti opatrovníka právnické osoby platí obdobně ustanovení o právech a povinnostech člena


 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: