Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 471

1.11.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3.3.2.7
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 471

Mgr. Pavla Krejčí

[Výběr osoby opatrovníka]

Pokud soud rozhoduje o jmenování opatrovníka, musí dodržet postup a pravidla uvedená v komentovaném ustanovení.

Zhlédnutí člověka

Opatrovník může být člověku soudem ustanoven až poté, co jej soud zhlédne. "Zhlédnutí člověka dle komentovaného ustanovení je specifickým důkazním prostředkem upraveným mimo rámec procesních předpisů. S ohledem na jeho podstatu na však něj dopadají obecná procesní ustanovení."1

Soudce by si tak měl vytvořit bezprostřední dojem; měl by se tedy s opatrovancem osobně setkat, vyslechnout jeho vyjádření nebo se jinak pokusit zjistit jeho stanovisko. Ke zhlédnutí člověka nemusí dojít v budově soudu, ale může proběhnout v domácím prostředí nebo ve zdravotnickém zařízení.

Na druhou stranu judikatura dovozuje, že případné nezhlédnutí člověka neznamená takové procesní pochybení, které by mělo vždy vést ke zrušení rozhodnutí o ustanovení opatrovníka. Judikaturou je dovozováno, že pokud z ostatních okolností a důkazů ve spise vyplývá, jaký je stav posuzovaného, může být osoba zhlédnuta i jinou soudní osobou než vyřizujícím soudcem, např. vyšším soudním úředníkem, který vyřizujícímu soudci podá zprávu. Soudce může jistě využít i institut dožádání (§ 39 OSŘ). Zhlédnutí přímo soudcem bude zřejmě nezbytné v případech, kdy soud rozhoduje o omezení svéprávnosti člověka poprvé; při opakovaných rozhodováních, pokud budou ostatní důkazy svědčit o tom, že nedošlo k výrazné změně stavu, nebude osobní zhlédnutí soudcem nezbytné.

Judikatura

Rozsudek Krajského soudu v Plzni sp. zn. 12 Co 306/2014 ze dne 24. září 2014

Jestliže soudce prvního stupně meritorně rozhodne ve věci svéprávnosti člověka bez toho, aby člověka osobně zhlédl, nejde bez dalšího o takové procesní pochybení, které má za následek zrušení rozsudku a vrácení věci soudu prvního stupně k novému projednání. Ke zrušení rozsudku dojde jen tehdy, když z obsahu spisu, zejména z ostatních provedených důkazních prostředků, není jasně patrné, jaký je stav posuzovaného, a je proto třeba připustit, že osobní zhlédnutí posuzovaného přímo vyřizujícím soudcem by mohlo vést k jinému rozhodnutí ve věci samé.

Dalším případem, kdy nemusí dojít ke zhlédnutí posuzovaného, je případ, kdy zhlédnutí brání nepřekonatelná překážka (např. zdravotní stav člověka apod.). Musí se však vždy jednat pouze o překážku na straně posuzovaného člověka, nikoliv o překážku na straně soudu.

Výběr opatrovníka

Při výběru opatrovníka nemůže soud postupovat nahodile, ale musí postupovat podle zákonem stanovených pravidel uvedených v odst. 2 komentovaného ustanovení. V zásadě se pak stanovuje opatrovník v následujícím pořadí:

  1. opatrovník určený v předběžném prohlášení (§ 38),
  2. opatrovník podle jinak projevené vůle opatrovance,
  3. příbuzný nebo jiná opatrovanci osoba blízká,
  4. jiná osoba schopná vykonávat funkci opatrovníka,
  5. veřejný opatrovník.

Soud musí v rozhodnutí o ustanovení opatrovníka odůvodnit, jakým způsobem při výběru opatrovníka postupoval. Z rozhodnutí musí být patrné, že se při úvahách soud řídil výše uvedeným pořadím a proč případně některé osoby jako opatrovníky nejmenoval (např. z důvodu trvalého střetu zájmu – viz níže).

Přání opatrovance

Při výběru osoby opatrovníka musí soud respektovat přání opatrovance. Nejsilněji je vůle opatrovance vyjádřena v takzvaném předběžném prohlášení (§ 38), které může člověk učinit v očekávání vlastní nezpůsobilosti. V tomto prohlášení může člověk stanovit, aby se určitá osoba stala jeho opatrovníkem. Prohlášení může být učiněno buď formou notářského zápisu nebo soukromou listinou opatřenou datem a potvrzenou dvěma svědky. Přání opatrovance projevené prostřednictvím předběžného prohlášení musí soud respektovat; k nerespektování prohlášení musejí být zákonem stanovené důvody (§ 43).

Pokud člověk předběžné


 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: