Obsah

 

 

Vzor s výkladem - Generální plná moc dle § 441 NOZ - zmocnitel i zmocněnec fyzická osobaGarance

1.6.2017, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
Já, níže podepsaný Jaroslav Dvořák, r. č. 831205/7789, trvale bytem Za Zálesím 258, 182 00 Praha 8 (zmocnitel),
více
ZámekPřístupné pro: Zastoupení a plná moc

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 441Garance

27.4.2017, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
„Institut zastoupení obecně slouží k řešení situací, kdy nějaká osoba (fyzická – člověk, i právnická) nemůže sama právně jednat (zákonné zastoupení a opatrovnictví), nebo sama právně jednat z rozličných důvodů nechce (smluvní zastoupení).” Lavický, P. a kol.…
více
ZámekPřístupné pro: Zastoupení a plná moc

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 461Garance

1.11.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
„Zákonné zastoupení a opatrovnictví se projevuje zásadně ve dvou složkách právního jednání zastoupeného. První je složka osobní, vztahující se k osobě zastoupeného, a druhou je složka věcná, vztahující se k materiálním poměrům zastoupeného, totiž k jeho…
více
ZámekPřístupné pro: Zastoupení a plná moc

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 484Garance

1.11.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
„Komentované ustanovení konvenuje se závazky, které pro ČR vyplývají z Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.” Melzer, F., Tégl, P. a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419–654.Praha: Leges, 2014, s. 187.1Komentované ustanovení…
více
ZámekPřístupné pro: Zastoupení a plná moc

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 469Garance

1.11.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ke komentovanému ustanovení důvodová zpráva uvádí, že upravuje „možnost ustanovit člověku opatrovníka bez toho, že by došlo k omezení svéprávnosti a představuje tak další alternativu k omezení svéprávnosti”. Důvodová zpráva k NOZ.1 S takovýmto jednoduchým…
více
ZámekPřístupné pro: Zastoupení a plná moc

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 475Garance

1.11.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
Schůze, na níž dochází k volbě členů opatrovnické rady (§ 472 odst. 1), musí určit zapisovatele, který vyhotoví zápis o volbě členů opatrovnické rady a náhradníků. Zapisovatel nemusí být ani účastníkem schůze (§ 472 odst. 2), který je oprávněn volit…
více
ZámekPřístupné pro: Zastoupení a plná moc

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 474Garance

1.11.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
ZámekPřístupné pro: Zastoupení a plná moc

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 476Garance

1.11.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
Za zákonem stanovených okolností může soud prohlásit volbu za neplatnou. Řízení může být zahájeno buď:
více
ZámekPřístupné pro: Zastoupení a plná moc

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 473Garance

1.11.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
Osoby, které mají právo účasti na ustavující schůzi opatrovnické rady (viz § 472), volí:
více
ZámekPřístupné pro: Zastoupení a plná moc

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 454Garance

1.11.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
„U prokuristy se vyžaduje osobní výkon funkce, neboť se u něj předpokládá profesionalita a osobní odpovědnost za výkon prokury s péčí řádného hospodáře.” Korbel, F. Smluvní zastoupení v novém občanském zákoníku. Bulletin advokacie, 2011, č. 5, s. 46.1Prokurista…
více
ZámekPřístupné pro: Zastoupení a plná moc

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 483Garance

1.11.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
ZámekPřístupné pro: Zastoupení a plná moc

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 479Garance

1.11.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
ZámekPřístupné pro: Zastoupení a plná moc

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 455Garance

1.11.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
ZámekPřístupné pro: Zastoupení a plná moc

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 463Garance

1.11.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
Opatrovníka může jmenovat do funkce pouze soud, a to pouze v případě, že jsou naplněny zákonem stanovené předpoklady. Hmotněprávního opatrovníka může soud jmenovat například z následujících…
více
ZámekPřístupné pro: Zastoupení a plná moc

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 457Garance

1.11.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
ZámekPřístupné pro: Zastoupení a plná moc

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 485Garance

1.11.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentované ustanovení se vztahuje pouze na opatrovníka, který spravuje jmění opatrovance. Může se jednat jak o opatrovníka osoby, jemuž soud svěřil i správu jmění, tak i o zvláštního opatrovníka pro správu jmění (§…
více
ZámekPřístupné pro: Zastoupení a plná moc

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 480Garance

1.11.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentované ustanovení stanoví jednání, k nimž musí mít opatrovník souhlas opatrovnické rady. Výčet jednání, k nimž se vyžaduje souhlas opatrovnické rady, je taxativní; opatrovnická rada však může svým rozhodnutím tento výčet rozšiřovat, ale to pouze za…
více
ZámekPřístupné pro: Zastoupení a plná moc

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 478Garance

1.11.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zasedání opatrovnické rady se musí konat nejméně jednou ročně, a to za účelem projednání bodů uvedených v § 479 odst. 1 (viz komentář k tomuto ustanovení).
více
ZámekPřístupné pro: Zastoupení a plná moc

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 482Garance

1.11.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
„Komentované ustanovení zakládá jakýsi institut substituta opatrovnické rady, který sice opatrovnickou radou ve smyslu předcházejících ustanovení není, ale vykonává její působnost.” Melzer, F., Tégl, P. a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. §…
více
ZámekPřístupné pro: Zastoupení a plná moc

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 452Garance

1.11.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
ZámekPřístupné pro: Zastoupení a plná moc

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 450Garance

1.11.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
ZámekPřístupné pro: Zastoupení a plná moc

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 465Garance

1.11.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentované ustanovení specifikuje případy, kdy soud může přistoupit k tomu, že jmenuje člověku hmotněprávního opatrovníka. Jedná se o ustanovení obecné, které je následně pro většinu případů jmenování opatrovníka rozvinuto v dalších ustanoveních NOZ.…
více
ZámekPřístupné pro: Zastoupení a plná moc

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 471Garance

1.11.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pokud soud rozhoduje o jmenování opatrovníka, musí dodržet postup a pravidla uvedená v komentovaném ustanovení.
více
ZámekPřístupné pro: Zastoupení a plná moc

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 472Garance

1.11.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
ZámekPřístupné pro: Zastoupení a plná moc

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 481Garance

1.11.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
„Rozhodnutí opatrovnické rady jsou pro její členy závazná, jakmile byla většinovým způsobem odhlasována. Závaznost rozhodnutí opatrovnické rady znamená jeho nezměnitelnost obsahu, v jakém bylo rozhodnutí přijato.” Melzer, F., Tégl, P. a kol. Občanský zákoník –…
více
ZámekPřístupné pro: Zastoupení a plná moc

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 477Garance

1.11.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
Člen opatrovnické rady je do své funkce volen na dobu neurčitou. „Opatrovnická rada tak po svém zvolení představuje svébytné těleso, neodvislé na vůli ustavující schůze.” Ptáček in Melzer, F., Tégl, P. a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. §…
více
ZámekPřístupné pro: Zastoupení a plná moc

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 488Garance

1.2.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zakladatelské právní jednání (§ 123) může určit, jaká osoba má být právnické osobě určena jako opatrovník. Ustanovení je aplikovatelné i na opatrovníka právnické osoby jmenovaného podle § 165 odst. 2.…
více
ZámekPřístupné pro: Zastoupení a plná moc

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 464Garance

1.2.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
ZámekPřístupné pro: Zastoupení a plná moc

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 446Garance

1.2.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentované ustanovení řeší překročení zástupčího oprávnění, tedy případy, kdy zástupce jedná nad rámec jemu svěřeného zmocnění, a to pro případ dobrovolného zmocnění. Zvláštní právní úprava je uvedena v § 431 pro právní zastoupení podnikatele.…
více
ZámekPřístupné pro: Zastoupení a plná moc

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 442Garance

1.2.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
V souladu s § 448 odst. 1 může zmocnitel zmocnění kdykoliv odvolat, a to i bez udání důvodu. Odvoláním zmocnění dochází k zániku zmocnění.
více
ZámekPřístupné pro: Zastoupení a plná moc

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 449Garance

1.2.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
ZámekPřístupné pro: Zastoupení a plná moc

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 486Garance

1.2.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
ZámekPřístupné pro: Zastoupení a plná moc

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 437Garance

1.2.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
ZámekPřístupné pro: Zastoupení a plná moc

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 444Garance

1.2.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentované ustanovení chrání dobrou víru třetí osoby v případech, kdy u ní zastoupený vyvolal domněnku, že někoho jiného zmocnil k právnímu jednání, přičemž se rozlišují dva případy:…
více
ZámekPřístupné pro: Zastoupení a plná moc

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 467Garance

1.2.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentované ustanovení navazuje na předchozí § 466, kdy konkretizuje, jak má opatrovník postupovat při plnění některých svých povinností. Ustanovení není aplikovatelné na všechny typy opatrovnictví člověka; například z principu není možné ustanovení aplikovat…
více
ZámekPřístupné pro: Zastoupení a plná moc

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 487Garance

1.2.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentované ustanovení stanovuje práva a povinnosti hmotněprávního opatrovníka. Na opatrovníka dopadají obdobné povinnosti a práva jako na statutární orgán právnické osoby. Konkrétní práva a povinnosti opatrovníka tak budou rozdílné pro každý typ právnické…
více
ZámekPřístupné pro: Zastoupení a plná moc

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 440Garance

1.2.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentované ustanovení řeší překročení zástupčího oprávnění, tedy případy, kdy zástupce jedná buď:
více
ZámekPřístupné pro: Zastoupení a plná moc

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 438Garance

1.2.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zástupce je povinen jednat především osobně. „Povinnost osobního jednání nevylučuje, že při jednání nemohou zástupci pomáhat pomocníci (např. odborní konzultanti), vlastní právní jednání však musí provést sám.” Melzer, F., Tégl, P. a kol. Občanský zákoník –…
více
ZámekPřístupné pro: Zastoupení a plná moc

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 436Garance

1.2.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
více

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 459Garance

1.2.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákonný zástupce a opatrovník musejí v souladu s § 457 sledovat ochranu zájmů zastoupeného a naplňování jeho práv. Komentované ustanovení zakazuje zákonnému zástupci, právě s ohledem na ochranu zájmů zastoupeného, odejmout zastoupenému věc zvláštní obliby.…
více
ZámekPřístupné pro: Zastoupení a plná moc

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 466Garance

1.2.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentované ustanovení vyjmenovává některé z povinností opatrovníka, kterými jsou:
více
ZámekPřístupné pro: Zastoupení a plná moc

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 468Garance

1.2.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
ZámekPřístupné pro: Zastoupení a plná moc

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 439Garance

1.2.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
ZámekPřístupné pro: Zastoupení a plná moc

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 470Garance

1.2.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ustanovení opatrovníka, který byl měl na starosti správu jmění opatrovance (§ 464), je možné pouze za předpokladu, že si opatrovanec neopatřil správce svého jmění sám. „Z hlediska možných způsobů, jak docílit správy svého jmění, se nabízí především předběžné…
více
ZámekPřístupné pro: Zastoupení a plná moc

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 462Garance

1.2.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákonný zástupce ani opatrovník nemohou od zastoupeného požadovat odměnu za zastoupení ani náklady spojené se zastoupením. „Pokud však zákonný zástupce nebo opatrovník současně spravuje jmění zastoupeného a v rámci této správy musí postupovat s péčí řádného…
více
ZámekPřístupné pro: Zastoupení a plná moc

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 458Garance

1.2.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
ZámekPřístupné pro: Zastoupení a plná moc

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 460Garance

1.2.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentované ustanovení řeší případ, kdy dochází ke střetu zájmů:
více
ZámekPřístupné pro: Zastoupení a plná moc

Vzor s výkladem - Plná moc advokáta pro zápis do obchodního rejstříkuGarance

1.12.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
ZámekPřístupné pro: Zastoupení a plná moc

Plné moci - zastupování před Ústavním soudemGarance

13.11.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
ZámekPřístupné pro: Zastoupení a plná moc

 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: